XXVII Niedziela Zwykła

1. Liturgia XXVII niedzieli przedstawia nam przypowieść o winnicy i o naszym życiowym i chrześcijańskim powołaniu. Zaprasza nas do refleksji nad pracą i troskliwością gospodarza i spojrzenia na owoce. Każde powołanie jest darem Boga, który jednocześnie usposabia nas do jak najlepszej jego realizacji.
2. W ramach przygotowania do 25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Sopocie, kazania na wszystkich Mszach świętych głosi dzisiaj ks. Marek Płaza z Gdańska Przymorza. Witamy serdecznie Księdza Kaznodzieję w naszej wspólnocie parafialnej.
3. Październik jest miesiącem różańca w Kościele. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w niedziele i dni powszednie o godzinie 17.30. Różaniec można także odmawiać indywidualnie lub z rodziną w domu.
4. Dzisiaj Dom Hospicyjny im. św. Józefa w Sopocie zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Inauguracja Pól nadziei na Pomorzu”.
5. Dziękujemy Dariuszowi Błażejczykowi za prace malarskie wykonane w zakrystii i przygotowanie miejsca na nowe meble w zakrystii.
6. Zapraszamy chłopców do Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy chcieliby zostać ministrantami.
7. Spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się w poniedziałki o godzinie 19.00 w salce na plebanii.

8. Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę i przesyłane na konto parafii: 84 1240 3510 1111 0010 0842 8371. W Waszej intencji celebrowane są dziękczynne Msze święte.
9. W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek bł. Wincentego Kadłubka; w środę św. Jana XXII papieża; w czwartek św. Jana Beyzyma, prezbitera; w piątek św. Honorata Koźmińskiego i ostatni w tym roku Dzień Fatimski. Zapraszamy na różaniec fatimski o godzinie 17.30, Mszę świętą, a następnie procesję z figurą Pani Fatimskiej wokół świątyni. W sobotę św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy.
10. W przyszłą niedzielę, 15 października przeżywać będziemy 23. Dzień Papieski i zbiórkę na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
11. Pod chórem do nabycia gazety: Niedziela i Gość Niedzielny, nowy numer Galilei.
12. Fundacja „Słowo” wydrukowała ulotkę z dokumentem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski pt. „Vademecum wyborcze katolika”, która wyłożona jest dla wiernych na stoliku przy prasie katolickiej. Treść dokumentu zamieszono w gablocie z ogłoszeniami.
13. Zmarli w ostatnim tygodniu: śp. Janina Bogdan, śp. Jerzy Rompa, śp. Andrzej Rądlewski i śp. Stanisław Sawicz. Dobry Jezu a nasz Panie…
14. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych łask od Serca Jezusowego i opieki Matki Bożej Różańcowej.

=========================================================

Vademecum wyborcze katolika

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.
W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.
1. Uczestnictwo w wyborach
Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].
2. Znaczenie dobra wspólnego
Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.
3. Wartości nienegocjowalne
W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:
a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].
Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].
4. Uznanie demokratycznych wyborów
O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.
5. Modlitwa za Ojczyznę
Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 21.09.2023

________________________________________
[1] Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 42; Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38.
[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 75.
[3] Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 46.
[4] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
[5] Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn. 2, 28.
[6] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
[7] Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
[8] Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1999, nr 5.
[9] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 9.
[10] Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, nr 58.
[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, nr 4.
[12] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1903.

 

Parafia rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Malczewskiego 18, 81-817 Sopot

tel. 690 487 130
nspjsopot@diecezjagdansk.pl

Biuro Parafialne
czynne w godzinach:

Poniedziałek 10.00 - 12.00
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30-17.00

w czasie wakacji
Środa 10.00 - 12.00
Piątek 15.30 - 17.00

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie © Copyright 2017